shutdown : Ubuntu HelpUbuntu hangs during shutdown

shutdown
Updated July 13, 2019 17:02 PM


Kernel Panic/ End trace on shutdown

shutdown 19.04
Updated July 10, 2019 16:02 PM


Ubuntu is not shutting down

shutdown error-handling
Updated July 10, 2019 14:02 PM


Laptop Shutdown Randomly When Not charging

shutdown
Updated July 01, 2019 20:02 PM


Ubuntu taking forever to turn off

shutdown
Updated June 28, 2019 13:02 PM

ubuntu 19.04 hangs on shutdown

shutdown
Updated June 27, 2019 23:02 PM

Ubuntu Studio 19.04 installation shuts down

shutdown
Updated June 18, 2019 03:02 AM


Showing Page 1 of 0